> 唯美句子 > 阿拉伯语成语和谚语有哪些

阿拉伯语成语和谚语有哪些

阿拉伯语成语和谚语有哪些

81. 一去不复返

yíqù bú fù fǎn

ولى الى غير رجعة

82. 一生一世

shēng yī shì

طول الحياة

83. 一手遮天

yì shǒu zhē tiān

ذر الرماد فى أعين الناس .. خدع الناس ( بمظهره الكاذب)

84. 一塌糊涂

yí jiàn shuāng diāo

اختلط الحابل بالنابل

85. 一心一意

yì xīn yí yì

مخلص كل الاخلاص . قلب واحد وفكر واحد

86. 一纸空文

yì zhǐ kōng wén

مجرد حبر على ورق

87. 以卵击石

yǐ luǎn jī shí

ركى بيضه على صخرة (هزيمة محققة تحيق بمن يقاتل قوة لا تقهر)

88. 以眼还眼以牙还牙

yǐ yǎn huán yǎn yǐ yá huán yá

العين بالع&#16......更多唯美的句子:www.laorenka.com

阿拉伯语成语和谚语有哪些

1. 百闻不如一见

bǎi wén bù rú yí jiàn*

نظرة واحدة تغنى عن سماع ألف مرة .. ان رؤية واحدة أفضل من ألف كلمة

ليس الخبر كالعيان

2. 班门弄斧

bān mén nòng fǔ*

أظهر مهارته فى استخدام الفأس امام بيت لوبان .. مثل يضرب لمن يتباهى بمهارته امام خبير

3. 表里不一

biǎo lǐ bù yī

المظهر لايطابق الجوهر

4. 不可思议

bù kě sī yì*

أمر لا يتصور.. لا يتخيل...غير معقول

5. 不劳动者不得食

bù láo dòng zhě bù dé shí

من لا يعمل لا ي......更多唯美的句子:www.laorenka.com

急需一些《海底两万里》的问题的答案。

《海底两万里》练习题

姓名:童骁 班级:初二(2)班

一、填空 (每空2分,第9题3分,共35分)

1、凡尔纳是 (法国 )国的科幻小说家,他是现代科幻小说的重要奠基人。他被公认为为“ ”。

2、《海底两万里》是凡尔纳的的三部曲之二,其余两部是:第一部格兰特船长的女儿 ,第三部是 神秘岛 。

3、凡尔纳的作品形象夸张地反映了19世纪“ ”人们征服自然,改造世界的意志和幻想,并成为 现代小说的先河,我国的科幻小说大多也受到他作品的启发和影响。

4、《海底两万里》主要讲述诺第留斯号(“鹦鹉螺号”)潜艇的故事。凡尔纳的小说之所以动人,原因在于 ,还在于 。

5、《海底两万里》书中人物寥寥,有名有姓的只有四个半。即: 船长 、自然科学家 、仆人 、捕鲸手 ,“亚伯拉罕•林肯”号驱逐舰舰长 ,只在小说开头部分昙花一现,姑且算半个。

6、《海底两万里》中诺第留斯号潜艇是船长尼莫在大洋中的一座荒岛上秘密建造的,船身坚固,利用 发电。

7、《海底两万里》中人物在印度洋的珠场和 展开过搏斗,捕鲸手尼德•兰手刃了一条凶恶的巨鲨;他们在红海里追捕过一条濒于绝种的 ,它的肉当晚就被端上了餐桌。

8、《海底两万里》一书,情节跌宕起伏,悬念丛生,具有强烈的可读性,而且书中还包含了大量的 方面的知识,使读者在阅读引人入胜的历险故事的同时,还能够轻松地获取科学知识。

9、《海底两万里》中尼摩船长说了一句话来形容人类的进步: (3分)

二选择(每题4分,共36分)

10、( )是加拿大人,勇敢机智,捕鲸技艺天下无双。

A康塞尔 B尼德 C阿尤纳斯

11、尼摩船长在海底用( )做的笔写字。

A鲸鱼骨头 B鹅毛 C塑料

12、“大海就是一切,它覆盖了地球表面的七分之一。大海纯净清新、大海充满了生命力、大海具有宽广的胸怀、大海就是永恒。”这句话是谁说的( )。

A阿尤纳斯 B尼摩船长 C尼德

13、鹦鹉螺号是用( )作为动力源的。

A电 B太阳能 C海水

14、鹦鹉螺号最快时速是( )海里。

A、50 B、500 C、5000

15、鹦鹉螺号总计费用是( )法郎。

A、225万 B、100万 C、500万

16、尼摩船长邀请我们去打猎,他们打到了什么? ( )

A、兔子 B、水獭 C、鲨鱼

17、在托雷斯海峡遇到什么危险?( )

A、鲨鱼 B、撞上一块暗礁,搁浅 C、被炸弹轰炸

18、为什么尼摩船长要将死去的同伴安葬在珊瑚地呢?( )

A因为珊瑚地很美丽 B因为珊瑚虫将永远封闭墓穴

三、简答

1、尼摩船长和阿龙纳斯在海底环球探险旅行时,经历了许多险情,请概括3次。 (6分)

(1)

(2)

(3)

2、请说出尼摩船长与阿龙纳斯在海底环球旅行的路线。(7)

从 出发,经过 、 、 、 ,进入 、 。

3、简述《海底两万里》内容。 (5分)

4、你认为尼摩船长是一个怎么样的人?(5分)

5、《海底两万里》是一部纯虚构的科幻小说,你觉得这部书最吸引你的地方是什么?书中哪些想像事物如今已经变成现实,通过这些事例你能看出科幻小说与科技发展的某些关系吗?(6分)

(1)

(2)

(3)

《海底两万里》阅读答案

一、填空

1、法国 ,被誉为“现代科学幻想小说的之父”

2、第一部是《格兰特船长的儿女》,第三部是《神秘岛》。

3、 “机器时代” 西方和日本 科幻 4、构思巧妙、情节惊险, 科学与幻想巧妙结合的成果。 5、尼莫、 阿龙纳斯、 康塞尔、 尼德•兰, 法拉格特, 6、海洋 7、鲨鱼 儒艮 8、地理、历史、生物、物理、地质、气象 9、“人类进步的实在是太慢了。”

二选择10.B 11.A 12.B 13.A 14.A 15.C16.C 17.B 18.B

三、简答 1、搁浅、土人围攻、同鲨鱼搏斗、冰山封路、章鱼袭击等

2、从太平洋出发,经过珊瑚岛、印度洋、红海、地中海、进入大西洋、南极 3(略) 4、尼摩船长逃避人类,蛰居海底,而又隐隐约约和陆地上的某些人有一种特殊联系。他富有同情心,性格阴郁、知识渊博、带有浪漫、神秘色彩,非常吸引人的人物。 5、示例:海底世界充满异国风情和浓厚的浪漫主义色彩。海底潜艇,人类登月、太空飞行都已成为现实。科幻小说往往也是科学研究基础上的的推理和预言。 曲折的情节和对海洋知识的介绍 潜水艇、潜水服、电的使用等等 在一定程度上促进科学的发展 。

海底两万里》的作者是谁?——儒勒。凡尔纳

《海底两万里》的作者是哪国人?——法

《海底两万里》故事的主人公是谁?——尼摩或阿龙纳斯

阿龙纳斯的仆人叫什么?——康塞尔

故事中,阿龙纳斯曾经在法国出版过的一部书叫什么?——《海底的秘密》

“鱼叉手之王”指的是谁?——尼德兰

海里有会发光的水母吗?——有

国际通用的海难求救信号是什么?——SOS

鲸鱼用什么进行呼吸?——肺

《海底两万里》中的潜艇叫什么名字?——鹦鹉螺号

潜艇的主人是谁?——尼摩船长

尼摩船长会说几种语言?分别是哪几种?——四种,法、德、英、拉丁

世界有几大洋?分别是什么?——四大洋,太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋

潜艇上的人睡的床是用什么材料做的?——大叶藻

潜艇上的人穿的衣服是用什么做成的?——贝壳类的足丝

潜艇上的人用来写字的笔是用什么做成的?——鲸的触须

潜艇上的人用的墨水是用什么做的?——墨鱼或乌贼的分泌物

鹦鹉螺号上的藏书量有多少?——12000册

鹦鹉螺号的造价是多少?——200万法郎

鹦鹉螺号的最快速度是多少?——每小时50海里

鹦鹉螺号是靠什么来发动的?——电力

珊瑚是一种动物还是植物?——动物

请举例说出海底的三种植物。——裙带菜、海带、紫菜、石花菜、石花菜、鹅掌菜

请举例说出海底的三种鱼类。——

阿龙纳斯有没有救活鹦鹉螺上的伤员?——没有

尼摩船长为什么把死者的墓地选在珊瑚丛中?——因为珊瑚虫会把死者永远封闭起来

一条巨鲨袭击采珠人时,是谁把那条鲨鱼杀死了?——尼德。兰

海里有沸水吗?——有

海水有红色的吗?——有

海底有城市吗?——有

海底两万里》相关练习

1、《海底两万里》是法国生物学家凡尔纳的三部曲之一,他的另两部作品是( )、( )。

2、《海底两万里》主要讲述( )号潜艇的故事。凡尔纳的小说之所以拥有广大的读者,原因在于( ),小说如此动人,还在于( ),小说广为流传,还因为他具有( )凡尔纳被公认为是“( )”。

3、( )是一名( )的战士,这一形象正是凡尔纳( )的体现。

4、《海底两万里》的作者是( ),《海底两万里》的作者是( )国人。

5、阿龙纳斯的仆人叫( ),故事中,阿龙纳斯曾经在法国出版过的一部书叫( ),“鱼叉手之王”指的是( )。

6、鲸鱼用( )进行呼吸,《海底两万里》中的潜艇叫( )。

7、潜艇的主人是( ),他会说( )种语言,分别是( )。

8、潜艇上的人睡的床是用( )材料做的, 潜艇上的人穿的衣服是用( )做成的。潜艇上的人用来写字的笔是用( )做成的。潜艇上的人用的墨水是用( )做的。

9、 鹦鹉螺号上的藏书量有( )册, 鹦鹉螺号的造价是( )万法郎。

10、请举例说出海底的三种植物。( )

《名人传》【相关练习】

1、《名人传》的作者是20世纪上半叶法国著名的人道主义作家( )。

2、《名人传》叙述了( )国音乐家( )、( )国画家和雕塑家( )、( )国作家( )三位名人的苦难和坎坷的一生,赞美了他们的崇高品格和顽强奋斗的精神。

3、《贝多芬传》是罗曼•罗兰的得意之作,在文学领域内一直被奉为经典,从首次出版到现在,其具有的独特价值让“人们似乎从中找到了新的支撑点”,因此被评为“人类有史以来的30本最佳书”之一。罗曼•罗兰的( )就是以贝多芬为原型的小说。

4、( )是贝多芬作品中最为深刻和雄伟的,凝聚着音乐家毕生的心血。

5、托尔斯泰的著名作品有长篇小说:( )、( )、( )

6我国先哲孟子说:“天将降大任与斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”,这在《名人传》的三位主人公身上得到深刻体现,请以其中一个人为例,说说他是如何在行动中体现孟子这句话的。(要求写出人名和具体事例,不少于30字)

答:

7、在西方,提起著名的传记作家,人们首先举出的是古代希腊史学家布吕达克,著有《名人传》,德国音乐家贝多芬偶然翻阅此书,从中找到了可以帮助他忍受疾病痛苦并战胜痛苦的精神安慰。罗曼•罗兰由此得到启发,他计划编写一组大人物传记,以安慰和鼓励那些不幸的人们,使他们振作起来,和命运作斗争,从( )和( )的角度,改造社会。

8、法国作家罗曼•罗兰的《名人传》包括了《贝多芬传》、( )、( )三部传记。其中,( )(人名)饱受耳聋折磨。

9、请你根据《教学大纲》推荐的课外阅读名著,在下面横线上写出相应的内容。

读《 》(名著名称),我了解到(内容):

10、请概述其中一位名人的一个典型事例。

11、罗曼•罗兰的《名人传》是为音乐家( )、雕塑家( )、文学家( )写的三部传记。这三人共同的特点是 :

12、贝多芬在致艾尔多迪夫人的心中有两句话成为今天一切勇敢人的座右铭,它们是( )。

13、有一座先知雕像,草图很早就画出来,但一直无人敢接手,米开朗琪罗成功的完成了这伟大的作品,它是( )。

14、米开朗琪罗至死还留在佛罗伦莎画室里的惟一作品是:( )

15、《贝多芬传》还附有:( )。

16、“脸又长又厚又粗犷,头发很短,向前盖着,使额头显低,两只小眼睛深陷在阴暗的眼眶里,严峻地盯着别人,鼻子扁阔,嘴唇厚而前伸,耳朵大大的。”这是对( )的外貌描写。

17、脑袋滚圆,额头方方,凸出,布满皱纹,头发呈黑色……又小又忧伤但有很敏锐的眼睛,颜色深褐,但有点蓝褐和黄褐的斑点,色彩常常变化。“是对( )的外貌描写。

18、“矮小粗壮,一副运动员的结实骨架。一张土黄色的阔脸庞……额头凸起、宽大……双眼闪烁着一种神奇的力量,使所有看到他的人都为之震慑。”是对( )的外貌描写。

19、贝多芬第一首真正为革命而创作的音乐是( )

20、托尔斯泰最喜欢的中国古代哲人是:( )。( )是自传体作品。

代表作有:。

答案:

1、《海底两万里》《格兰特船长的女儿》)、(《神秘岛》)。

2、(诺第留斯)(构思巧妙、情节惊险)(科学与幻想巧妙结合的成果),小(科学与幻想巧妙结合的结果)(现代科学幻想小说之父)”。

3、(尼摩船长)(反抗压迫)(反对殖民主义、反对奴隶制和压迫者的进步思想)

4、(儒勒•凡尔纳),(法)

5、(康塞尔)(《海底的秘密》),(尼德•兰)。

6、(肺)(鹦鹉螺号)。

7、(尼摩船长),(四)(法、德、英、拉丁)。

8(大叶藻)(贝壳类的足丝)(鲸的触须)(墨鱼或乌贼的分泌物)

9、(12000)册,(200)

10、(裙带菜、海带、紫菜、石花菜、石花菜、鹅掌菜)

《名人传》答案:

1、(罗曼•罗兰)。

2、(德(贝多芬)、(意大利)(米开朗琪罗)、(俄)(列夫•托尔斯泰

3、(《约翰、克里斯朵夫》)

4、(《第九交响曲》

5、(《战争与和平》)、( 《安娜•卡列尼娜》 )、( 《复活》)

6 答:贝多芬不仅身材矮小,容貌丑陋,而且一直患有重病,后来发展到耳朵失聪。可是这位自尊心极强的音乐家仍然相信,“谁也无法战胜我,我要死死握住命运的咽喉。”他凭着超凡的毅力和奋斗精神,从事音乐的创作,写出《第九交响曲》等传世之作。

7、(精神)和(道德)

8、(《米开朗基罗》)、(《托尔斯泰》)(贝多芬)

9、示例:读《名人传》,我了解到:德国音乐家贝多芬的一生充满了苦难,但他却把苦难铸成了一支支欢快的乐曲,奉献给了世人。

10、答案:示例:1824年5月7日,在维也纳举行《第九交响曲》的第一次演奏会,获得了空前的成功。当高度耳聋的贝多芬出场时,他受到观众五次热烈地鼓掌欢迎。贝多芬在终场后感动得晕了过去。

11、(贝多芬传)、米开朗基罗)(托尔斯泰)〔答案〕:三人都是人类历史上极富天才而创建至伟的人物,他们的人生丰富多彩,他们的作品精深宏博,他们的影响历经世代而不衰。

12、(“唯其痛苦,才有快乐”)。

13、(《大为》)。

14、(《胜利者》)

15、(医嘱、书信集、和思想集)。

16、(托尔斯泰)

17(米开朗琪罗)

18、(贝多芬)

19、(《第五交响曲》)

20(老子)。(《狂人日记》)《战争与和平》、《安娜•卡列尼》)

回答者: 我叫子凡 - 魔界至尊 十八级 3-6 08:05

???没题目吗?

回答者:匿名 3-7 04:56

海底两万里试题

1、因为( ),所以人们开始使用捕杀怪兽

2、阿龙纳斯教授认为怪兽是( )

3、尼德¬•兰是( )

4、怪兽其实是( )

5、尼摩自称与( )断绝了关系

6、( )是由海洋纤维制成

7、在采珠场,尼德和船长一起杀死了( )

8、尼摩把采珠人托出水面后,从自己口袋里取出( )送给他

9、“鹦鹉螺号”从红海进入地中海是通过尼摩发现的( )潜行的

10、尼摩是利用( )救济穷人和从事科学探险的

11、( )总想逃离鹦鹉螺号

12、在红海,尼德使用鱼叉杀死了( )

13、尼摩允许尼德杀死海马,是因为( )

14、被海水淹没的城市是( )

15、 当抹香鲸向长须鲸进攻时,( )决定帮助长须鲸

16、尼摩发现有一头长须鲸死了后,他的两个人跳上鱼背,( )

17、( )是第一个登上南极点的人

18、当被困在冰下时,是( ),使我活了下来

19、在尼德、教授和康塞尔逃出船时,船遇上了( )

20、从上船起,( )个月后,尼德、教授和康塞尔逃出船

答案:

1、怪兽撞了船 2、独角鲸

3、叉鱼能手 4、潜水艇(鹦鹉螺号)

5、整个人类 6、布

7、一条鲨鱼 8、一包珍珠

9、海底通道 10、打捞沉船里的财宝

11、尼德 12、一头海马

13、为船上提供鲜肉 14、大西洋城

15、尼摩船长 16、挤出奶水

17、尼摩 18、尼摩和康尔塞把空气箱中的最后几丝空气给了我

19、大旋流 20、十

名人传试题

1、本书写的人物是( )、( )、( )

2、贝多芬的童年是( )、悲惨的

3、贝多芬11岁加入( )

4、贝多芬的( )开拓他的音乐天分

5、贝多芬佩服( )的天才

6、贝多芬认为( )时的他没有朋友,孤零零地活在世上

7、米开朗基罗、波提切利、达..芬奇是( )时期三杰

8、米开朗琪罗的( )是法官

9、米开朗琪罗被寄养在一个( )家

10、米开朗基罗酷爱( )

11、《大卫》是( )中的歌利亚着钢刀向大卫冲来,大卫并不躲闪的紧张瞬间

12、知道( )来历的人都知道这样一句谚语:“权贵的虚荣就是石像鼻子上的三把石粉。”

13、( )时代的托尔斯泰,不仅常为思想苦恼,还为自己丑陋的相貌感到绝望。

14、托尔斯泰是( )国人

15、托尔斯泰曾攻读( )、( )(语言)

16、托尔斯泰的自传体小说( )、( ),反映了他对贵族生活的批判态度,“道德自我修养”主张和擅长心理分析的特色。

17托尔斯泰认为俄国应在小农经济基础上建立自己的理想社会;农民是最高道德理想的化身,贵族应走向“( )”

18、在各次战役中,托尔斯泰看到平民出身的军官和士兵的英勇精神和优秀品质,加强了他对普通人民的同情和对农奴制的批判态度。

19、托尔斯泰呼吁人们按照“( )”生活

20、托尔斯泰病死于( )上。

答案:

1、贝多芬、米开朗基罗、托尔斯泰 2、艰苦

3、戏院乐队 4、父亲

5、歌德 6、晚年

7、意大利文艺复兴 8、父亲

9、石匠的妻子 10、田地

11、《圣经》 12、《大卫》

13、青少年 14、俄

15、土耳其语 16、阿拉伯语

17、《童年》、《少年》 18、平民化

19、永恒的宗教真理 20、一个小火车站

老人与海试题

1、圣地亚哥是( )的一个老渔夫

2、圣地亚哥曾经和一个黑人比赛( ),比了一天一夜,最后终于战胜了对手

3、圣地亚哥十分( )只有一个叫曼诺林的男孩子总跟他在一起

4、老人在每天早上负责( )

5、圣地亚哥爱大海,他认为海是( )人

6、一段时间,老人独自乘小船打鱼,他连打了( )天,但一条鱼也没有捕到

7、曼诺林的父母认为老人运气差,让孩子搭另一条船出海,果然第一个星期就捕到( )条好鱼

8、在第85天,老人终于钓上来了一条大( )鱼

9、老人与大鱼整整搏斗了( )

10、在与大鱼搏斗了( )的时候,老人回想起年轻时在卡萨兰卡跟一个黑人比赛掰手腕的经历

11、与大鱼搏斗时,老人饿了,就从( )身上割下几片肉,放在嘴里慢慢嚼

12、在老人得到大鱼的一个多小时后,鲨鱼嗅到了它的( )味跟踪而至抢吃鱼肉

13、老人用( )杀死了第一只鲨鱼

14、在随后的搏斗中,他改用( )与鲨鱼搏斗

15、鲨鱼吃光了鱼肉,只剩下( )和( )留给了老人

16、在拖鱼返回的途中,老人共遇到了鲨鱼的( )次袭击

17、在老人把鱼骨拖回家的第二天早上,孩子来看望老人,见到他疲倦得熟睡不醒时,不禁( )

18、老人醒来后,孩子给他了一杯( )

19、老人醒来后,两人相约( )

20、孩子走了之后,老人又睡着了,他梦见了非洲的( )

答案:

1、古巴 2、掰腕子

3、孤独 4、把曼诺林叫醒

5、女 6、84

7、三 8、马林

9、两天两夜 10、两天一夜

11、金枪鱼 12、血腥

13、鱼叉 14、短棍

15、鱼头 鱼尾 16、五

17、放声大哭 18、咖啡

19、过几天一起去打鱼 20、狮子

鹦鹉螺号曾经去过南极吗?——是

尼摩船长用什么办法解除了被困在冰层中的危机?——热水

大章鱼身上有多少个吸盘?——250个

大章鱼的血液是什么颜色的?——蓝色

大章鱼有几个心脏?——三个

阿龙纳斯他们最终获得自由了吗?——是

鹦鹉螺号最后的结局怎样?——卷入旋涡

鹦鹉螺号是用什么击退了土人的进攻?——电

书中是以谁的名义命名了南极大陆?——尼摩

海龟的寿命有多长?——300多岁

海洋中最多的生物是什么?——浮游生物

海洋占地球表面积的百分之多少?——71%

哪种鱼在产卵后会死亡?——大马哈鱼

海绵是一种动物吗?——是

海马是鱼类的一种吗?——是

鱼有耳朵吗?——有

鱼有心脏吗?——有

汇入大西洋的最长的河流是什么?——亚马逊河

西印度群岛位于大西洋的西部吗?——是

哪种动物的脑最大?——抹香鲸

娃娃鱼的体长一般在几米左右?——1米

世界上冰最多的地方在哪里?——南极大陆

北半球海洋中的水以什么方向流动?——顺时针

尼罗河介绍

尼罗河(Nile)是世界第一长河,源于非洲东北部布隆迪高原,流经卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达、扎伊尔、苏丹、埃塞俄比亚和埃及等9个国家,全长6600多公里。最终注入地中海,是世界上流经国家最多的国际性河流之一。

“尼罗河”一词最早出现于2000多年前。关于它的来源有两种说法:一是来源于拉丁语“尼罗”(nil)意思是“不可能”。因为尼罗河中下游地区很早以前就有人居住,但是由于瀑布的阻隔,使得中下游地区的人们认为要了解河源是不可能的,故名尼罗河。二是认为“尼罗河”一词是由古埃及法老(国王)尼罗斯(nilus)的名字演化来的。

尼罗河是由卡盖拉河、白尼罗河、青尼罗河三条河流汇流而成。尼罗河下游谷地河三角洲则是人类文明的最早发源地之一,古埃及诞生在此。至今,埃及仍有96%的人口和绝大部分工农业生产集中在这里。因此,尼罗河被视为埃及的生命线。

几千年来,尼罗河每年6~10月定期泛滥。8月份河水上涨最高时,淹没了河岸两旁的大片田野,之后人们纷纷迁往高处暂住。十月以后,洪水消退,带来了尼罗河丰沛的土壤。在这些肥沃的土壤上,人们栽培了棉花小麦水稻椰枣等农作物。在乾旱的沙漠地区上形成了一条「绿色走廊。」而五千年的文明古国-埃及就在这里创造出辉煌的埃及文化。现今,埃及90%以上的人口均分布在尼罗河沿岸平原和三角洲地区。埃及人称尼罗河是他们的生命之母。

尼罗河纵贯非洲大陆东北部,流经布隆迪、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、苏丹、埃及,跨越世界上面积最大的撒哈拉沙漠,最后注入地中海。流域面积约335万平方公里,占非洲大陆面积的九分之一,全长6650公里,年平均流量每秒3100立方米,为世界最长的河流。尼罗河——阿拉伯语意为“大河”。“尼罗,尼罗,长比天河”,是苏丹人民赞美尼罗河的谚语。